logo

Programul casa verde 2023

Acte necesare

 1. Cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 2;

 2. Declarație pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei 3;

 3. Actul de identitate al solicitantului;

 4. Extras de carte funciarăpentru informare, nu mai vechi de 30 zile;

 5. Documentul eliberat de autoritatea publică care atestă adresa imobilului în situația în care adresa de implementare din cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară;

 6. Copia cărții funciare și extras de carte funciară individuală; pentru proprietăți comune pot fi maxim două unități individuale trecute pe aceiași carte funciară care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un întreg);

 7. Pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială semnată de toți coprieprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanțare;

 8. Certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanțare eliberat de organele competente de pe raza cărora își are domiciliul solicitantul;

 9. În cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune și certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local emis pe numele solicitantului valabil la data depunerii dosarului de finanțare eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul;

 10. Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat emis pe numele solicitantului de către ogranul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare;

 11. Certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;

 12. Adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării emisă de o bancă comercială sau extras de cont.

Condiții de eligibilitate pentru înscriere

 1. Persoană fizică cu domiciliul pe teritoriul României;

 2. Proprietar/coproprietar al terenului și al imobilului – construcție pe care se implementează sistemul pentru care se solicită finanțare;

 3. Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropiere pentru cauză de utilitate publică;

 4. Proprietarul nu are obligații restante la bugetul de stat sau la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare;

 5. În activitatea desfășurată anterior proiectului persoana nu a fost condamnată pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

 6. Persoana nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

Informațiile prezentate sunt  preluate de pe site-ul Administrației Fondului de Mediu.

Solicita Oferta

Dacă ești interesat de Programul Casa Verde și dorești o ofertă personalizată completează formularul de mai jos și vei fi contactat de către unul din agenții noștri.